Arbetar på distans

Tips för att ett distansbaserat team ska fungera bra

I det nya arbetslivet blir det alltmer vanligt att företag har medarbetare som arbetar helt eller delvis på distans. Det finns en mängd fördelar med att ha medarbetare som arbetar på distans men även en del utmaningar.

Företag måste aktivt arbeta för att bibehålla en känsla av samhörighet med de som arbetar på distans. Det finns en risk att distansarbetare isoleras och exkluderas, så det finns en utmaning att se till att teamkänsla, gemensam företagskultur och samhörighet även gäller de som arbetar på distans. Vidare har företaget ett ansvar att se till att tekniken hjälper och inte stjälper samarbete och innovation.

Distansarbete – tips för att lyckas:

”Mitt team består av produktiva medarbetare som mår bra och trivs på jobbet. Medarbetare som alla är bra ambassadörer för företaget och når uppsatta mål och samarbetar bra med varandra”.  

I samtal med en chef med ansvar för ett mindre team av medarbetare som alla arbetar på distans var ovanstående det han önskade av och för sitt team. Inga konstigheter kan tyckas, men hur uppnår man då detta? 

Att framgångsrikt leda ett team är en stor utmaning. Och kanske ännu större utmaning om du leder ett team som helt eller delvis arbetar på distans. 

Dagens chefer behöver vara medvetna och fokusera på vad deras distansarbetande medarbetare behöver för att kunna leverera på ett önskvärt sätt. Även om du som chef idag inte har medarbetare som arbetar på distans så är chansen stor att du inom några år kommer att leda ett team där en eller flera av dina medarbetare arbetar på distans. 

5 tips för att ett distansbaserat team ska fungera bra

1. Tillit och förtroende

Nummer 1 på listan av en anledning. Detta med tillit och förtroende är så viktigt. Och viktigt för chefer att se det direkta sambandet mellan förtroende och produktivitet. När förtroendet ökar i ett team, förbättras kommunikationen, kreativiteten, samarbetet och engagemanget. Produktiviteten ökar och kostnaderna minskar när fokus läggs på rätt saker, det vill säga de viktiga målen istället för att lägga tid och fokus på misstänksamhet, intern konkurrens och frustration.  Chefer bör absolut prioritera detta och lära sig hur man skapar och bygger förtroende.

2. Klara mål och tydlig återkoppling

Vad förväntas, var extremt tydlig. Vilka mål och vilka förutsättningar finns för att nå dessa mål. Sätt tydliga och rimliga mål som motiverar. Att vara tydlig och skriva ner målen har en positiv effekt och att ha tydliga mätbara mål som utvärderas regelbundet. 

3. Kommunikation

Bra och tydlig kommunikation är a och o! 
För att försäkra sig om effektiv kommunikation, så behöver företag förse sina distansarbetare med rätt verktyg, som till exempel Slack, Skype, Trello, etc. Det är viktigt att hela tiden utvärdera och se om man använder sig av rätt kommunikationsverktyg, lösningar som faktiskt fungerar för de anställda och underlättar deras arbete. Man behöver undersöka hur de lösningar man använder sig av passar med de arbetsprocesser man har i dag, eller hur de fungerar tillsammans med den teknik som redan används.

4. IRL möten ibland

Det finns förstås utmärkta sätt att kommunicera digitalt nuförtiden och videomöten är ett utmärkt sätt att ”ses” på. Men underskatta inte vikten av IRL-möten. Att ses i början av ett nytt samarbete kan vara otroligt värdefullt. Många större internationella team där alla medarbetare arbetar på distans har även infört en IRL-träff varje år där de samlar hela teamet för att träffas ”på riktigt”. Några dagar tillsammans där man kombinerar jobb och roliga teamaktiviteter.

5. Sätt rimliga gränser

Att arbeta på distans är flexibelt och innebär att man kan arbeta när och var som helst. Det finns då en risk att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Flexiblare arbetsförhållanden kan göra att vi arbetar mer och otydliga förväntningar driver på. Detta är förstås en utmaning och kan ha flera negativa konsekvenser så det är av största vikt att medarbetare och chef har en dialog kring detta. Tydliga riktlinjer kring flexibelt arbete krävs.

”– Man ser det som en ynnest att få arbeta flexibelt och återgäldar det genom att ständigt vara nåbar. Normen är också fortfarande att man ska arbeta på kontoret och då vill man legitimera sitt distansarbete genom att vara väldigt tillgänglig och visa att man minsann sköter sitt jobb.”säger Nanna Gillberg, forskare vid Gothenburg Research Institute, när hon presenterade sin kunskapssammanställning “Nya sätt att organisera arbete- betydelsen för arbetsmiljö och hälsa” på ett seminarium arrangerat av Arbetsmiljöverket.

Så medan det är viktigt att chefen skapar en överblick över balansen mellan krav och resurser så behöver medarbetaren i sin tur öva sin förmåga på att sätta egna gränser .Antalet människor som helt eller delvis arbetar på distans ökar. Visst, att arbeta på distans funkar inte för alla, vissa föredrar det traditionella kontoret. Men för oss som gillar att arbeta på distans fungerar det riktigt bra. Och det är inte bara något vi på VirMeda säger, det finns även studier som visar att medarbetare som arbetar på distans är mer effektiva än de som enbart arbetar platsbundet på kontoret. En stor studie av Nicholas Bloom, professor på Stanford, visar att medarbetare som arbetar på distans både är mer produktiva OCH dessutom lyckligare! 

EN STOR STUDIE AV NICHOLAS BLOOM, PROFESSOR PÅ STANFORD, VISAR ATT MEDARBETARE SOM ARBETAR PÅ DISTANS BÅDE ÄR MER PRODUKTIVA OCH DESSUTOM LYCKLIGARE! 


Så tro oss när vi säger att det finns mycket att vinna på att låta anställda arbeta på distans.


Related Posts