Scroll Top

Företagsöverlåtelser

Funderar du på att köpa eller sälja ett företag? 

Företagsöverlåtelser (oavsett om det är en inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse) är många gånger en komplex process och det finns en hel del att tänka på för att affären ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. Här nedan följer en redogörelse för hur företagsöverlåtelser brukar gå till i praktiken. Har du andra frågor eller vill du ha hjälp med en specifik transaktion är du välkommen att kontakta oss för att boka tid med en av våra affärsjurister. Första samtalet är alltid kostnadsfritt.

1

Inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse?

Företagsöverlåtelser kan ske antingen genom en inkråmsöverlåtelse (även kallat verksamhetsöverlåtelse) eller genom en aktieöverlåtelse. Vid en inkråmsöverlåtelse så är det en del av verksamheten eller bolagets tillgångar (t.ex varulager, maskiner, inventarier och varumärke, m.m) som säljs, medan det vid en aktieöverlåtelse  istället är aktierna i bolaget som byter ägare. När bolagets aktier överlåts så följer också bolagets samtliga skyldigheter och rättigheter med i transaktionen, det vill säga ingångna avtal, pågående tvister, eventuella skulder men också tillgodohavanden på bank, fordringar och andra tillgångar.

2

Indikativt bud

För att veta om det finns förutsättningar att inleda en förhandling om en företagsöverlåtelse är det ofta bra om Köpare och Säljare kan enas om ungefärlig köpeskilling för verksamheten som ska överlåtas redan tidigt i processen. Det sparar båda Parter både tid och pengar att inte fortsätta en diskussion om det redan från början är uppenbart att man står för långt ifrån varandra i frågan om vad verksamheten är värd.

3

Avsiktsförklaring (Letter of intent)

Om köparen har lämnat ett indikativt bud som säljaren accepterat så är det många gånger en god idé att skriva en avsiktsförklaring. I första hand för att en avsiktsförklaring är ett bindande avtal som reglerar under vilka förutsättningar parterna har kommit överens om att fortsätta förhandlingen som förhoppningsvis ska leda fram till en överlåtelse. Därutöver kan  tecknandet en avsiktsförklaring vara ett sätt för parterna att ge sig själva lite mer arbetsro i förhandlingen och i den kommande Due Dilligence-processen. Däremot ska det poängteras att en avsiktsförklaring inte är samma sak som att parterna har träffat en överenskommelse om att transaktionen ska ske, ingen av parterna är bunden att fullfölja affären och genomföra själva företagsöverlåtelsen förrän ett överlåtelseavtal har tecknats.

Vad bör avsiktsförklaringen innehålla?

Avsiktsförklaringen reglerar vanligtvis hur den fortsatta förhandlingsprocessen ska gå till och en sammanfattning av de villkor för överlåtelsen som parterna hittills har enats om, t.ex den preliminära köpeskillingen och/ eller en beräkningsgrund för köpeskillingen. Hur länge ska förhandlingen pågå? Ska förhandlingen omfattas av exklusivitet? Dvs. ska säljaren åta sig att inte förhandla med någon annan än köparen under en viss period? Framförallt från köparens sida kan det vara önskvärt eftersom köparen kan behöva lägga ner stora resurser på att undersöka verksamheten inför ett eventuellt köp och då inte vill riskera att bli omsprungen av en annan budgivare. Vidare är det vanligt att inkludera en tidplan för den fortsatta förhandlingen samt en sekretessklausul och ett förbud för köparen att kontakta bolagets kunder och anställda.

4

Due Dilligence

Due diligence processen kan beskrivas som en företagsbesiktning som köparen gör inför en överlåtelse,  på samma vis som att man inför ett fastighetsköp besiktar fastigheten. Nämligen för att samla in information för att kunna bilda sig en så bra uppfattning som möjligt om köpeobjektets skick och värde. Det handlar alltså om att samla in och analysera olika typer av information för att förstå hur företaget mår. Ytterligare ett skäl till att genomföra en noggrann due dilligence är för att fullgöra den lagstadgade undersökningsplikten som gäller vid företagsförvärv. Enligt köplagen har köparen inte rätt att, efter att affären har gått igenom, åberopa fel som kan antas ha varit kända, eller borde ha varit kända, inför köpet. Due dilligence processen brukar delas in i två delar, en finansiell del och en legal del.

5

Överlåtelseavtalet

Slutligen, när due diligence processen är avslutad, är det dags att fullborda företagsöverlåtelsen genom att skriva ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet innehåller bland annat en överlåtelseförklaring, information om köpeskilling och betalningsvillkor samt när tillträde ska ske. Därutöver varierar avtalsinnehållet  beroende på om det är inkråmet eller aktierna som ska överlåtas.

Aktieöverlåtelse

I ett aktieöverlåtelseavtal är det viktigt att reglera hur många aktier som ska överlåtas, är det samtliga aktier i bolaget eller endast en del? Är tillträdet villkorat på något vis? Och vad ska göras på tillträdesdagen? Det handlar inte bara om att köpeskillingen ska betalas och aktierna överlåtas utan ofta ska det även hållas en extra bolagsstämma så att bolagets styrelse och firmatecknare kan bytas ut. Vidare brukar avtalet innehålla en ganska garantiklausul där säljaren garanterar att den information som har lämnats om bolaget är korrekt och ger en rättvisande bild av bolagets ställning, att bolaget inte är inblandat i några tvister, att verksamheten har drivits i enlighet med tillämpliga lagar och regler, osv. Eftersom  bolagets alla skyldigheter och rättigheter per automatik följer med köpet får en sådan garantiklausul stor betydelse. Därutöver brukar avtalet innehålla bestämmelser om sekretess, konkurrensförbud för säljaren och inte minst påföljder vid ett eventuellt avtalsbrott.

Inkråmsöverlåtelse

Är det istället en inkråmsöverlåtelse så blir huvudfokus att lista exakt vilka tillgångar som ska överlåtas. Ingenting följer med “per automatik” på samma sätt som vid en aktieöverlåtelse så det är viktigt att man listar vad som ska ingå i överlåtelsen, inte minst om köparen har för avsikt att fortsätta bedriva verksamheten på samma vis som tidigare. Många gånger ska även avtal överlåtas till köparen vilket kräver avtalsparternas godkännande. Det finns såklart även vid en inkråmsöverlåtelse behov av en garantiklausul, men det är inte lika kritiskt som vid en aktieöverlåtelse. Även bestämmelser om sekretess, konkurrensförbud för säljaren och inte minst påföljder vid ett eventuellt avtalsbrott bör finnas med i ett inrkåmsöverlåtelseavtal.

Behöver du juridisk rådgivning kring företagsöverlåtelser?

Kontakta mig

Johanna Nielsen

referenser

vad våra kunder säger.

Anders Färnlöf
EcoRub AB

Ytterst kompetent, trevligt bemötande, kund receptiva för innehåll, snabb leverans och bra kvalitetssäkring, där de personligen följer upp ifall vi är nöjda med materialet. De kan verkligen rekommenderas.

Oskar Haldemar
NorrLab AB

Väldigt nöjd med VirMeda!

Som IT-verksamhet med globala kunder har de kunnat stötta oss med bra rådgivning och levererat uppdrag snabbt. Hög förståelse för projektbaserad försäljning med förmåga att förstå och översätta processer till tydliga avtal.

Spelhem

Supersnabb, jättetrevlig och proffsig!

Återkommer alla dagar i veckan till VirMeda med Johanna i spetsen.

Rekommenderar alla detta företag – 5/5!

Philippe Simon

VirMeda hjälpte oss med en uppsägning av ett agentavtal och att uppnå en förlikning. Johanna satte sig snabbt in i alla frågeställningar och arbetade metodiskt och systematiskt. Johanna är en mycket kompetent jurist. Vi kan varmt rekommendera henne.

Recycling Sweden ROI

Är så nöjd med VirMeda (Johanna Nielsen). Tack för ett professionellt och trevligt bemötande. Strålande service! 10/10 – Rekommenderar starkt!

Salah Chohan

Jättenöjd.

Mycket bra kommunikation, kunskap och juridisk rådgivning. Löste problemet under utlovad tid och till överenskommet arvode. Vi kommer att välja VirMeda i framtiden för våra affärsjuridiska ärenden och rekommenderar dem varmt.

Tack Johanna, du ger kunden bra trygghet med ditt proffsiga arbetssätt och kunskap.

Ska ni driva bolag tillsammans? Då behöver ni skriva ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal.  Det är huvudsakligen aktieägaravtalet som reglerar hur aktieägarnas samarbete ska fungera.

Aktieägaravtalet är, till skillnad från bolagsordningen, ett internt dokument mellan ägarna. Det är inte ett dokument som Bolagsverket tar del av och är med andra ord inte en offentlig handling. Aktieägaravtalet är därför ett bra komplement till bolagsordningen eftersom det ger ägarna möjlighet att avtala om mer känsliga frågor som man inte vill ska komma till allmän kännedom.

VÅR AVTALSTJÄNST

Våra avtalsjurister skriver skräddarsydda avtal till ditt företag. Hos oss får du alltid personlig service och vi erbjuder dessutom fasta priser.

Kontakta oss för affärsjuridisk rådgivning

Footer kontaktformulär