Scroll Top

Integritetspolicy

Hos oss på VirMeda AB är din integritet viktig och vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy så att du ska kunna ta del av hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vilka Personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster samt för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas.

I denna Integritetspolicy innefattar termen “behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.

Med “Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679).

Med ”Personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (“registrerad”).

 

Vem ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter?

VirMeda AB, org.nr 559054-0034 är den juridiska enheten som ansvarar för all insamling och behandling av dina personuppgifter i anslutning till de tjänster som tillhandahålls under varumärket VirMeda.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vi strävar alltid efter att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande syften:

 • Tillhandahålla våra tjänster;
 • Administrera förfrågningar, bokningar, skicka fakturor och motta betalning.
 • Kommunicera med dig på ett personligt sätt eller informera dig om våra tjänster;
 • Tillhandahålla kundservice och för att hantera eventuella frågor eller klagomål;
 • Samla in och analysera statistik;
 • Efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal;
 • Marknadsföring;
 • På annat sätt som anges vid eller runt det tillfälle då information samlas in.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

VirMeda samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som Kund i samband med att du skickar en förfrågan, bokar en kostnadsfri juridisk rådgivning, nyttjar våra tjänster eller i samband med att du besöker vår webbplats.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-maildress samt i vissa fall personnummer.
 • IP-adress
 • Korrespondens i form e-postmeddelanden vid kontakt med våra jurister eller kundtjänst.

Från vilka källor samlar vi in personuppgifter om dig som kund?

VirMeda samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, pratar med någon av våra jurister, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med VirMeda och lämnar uppgifter om dig.

Utöver de uppgifter som VirMeda samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register, såsom adress- eller företagsinformationsregister.

Vi samlar också in uppgifter när du besöker vår webbplats. Vi använder oss av så kallade cookies och analysverktyg med ändamålet att förbättra användarupplevelsen för våra besökare. Vi hanterar dessa uppgifter då vi har ett berättigat intresse av att erbjuda en så bra användarupplevelse som möjligt. Du kan själv välja att stänga av dessa tjänster i din webbläsare.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. VirMeda använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och för att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

Google Analytics

När du besöker vår webbplats kan vi samla in information via Google Analytics baserat på hur du interagerar med vår webbplats eller från de enheter som du använder för att få tillgång till webbplatsen för att förbättra din upplevelse av besöket på webbplatsen och för att förstå hur våra tjänster används. Detta kan omfatta webbinloggningsinformation, klickdata (till exempel vilken sorts dator och webbläsare du använder, adressen till webbplatsen från vilken du länkas till vår webbplats), sidvisningar och IP-adresser.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679 (“GDPR”) ska all behandling av personuppgifter berättigas av en rättslig grund för behandling. Behandling av personuppgifter berättigas genom att:

 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en avtalsförpliktelse med dig (t.ex. tillhandahålla våra tjänster och motta betalning);
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa en relevant laglig skyldighet;
 • behandlingen ligger i våra berättigade kommersiella intressen med förbehåll för dina intressen och grundläggande rättigheter; eller
 • du har samtyckt till behandlingen.

När rätten till databehandling grundas på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därmed förhindra behandlingen.

Dina rättigheter

VirMeda kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta till, ta bort eller komplettera information som visar sig vara felaktig, ofullständig eller vilseledande.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs med intresseavvägning som rättslig grund. Om du motsätter dig sådan behandling fortsätter vi bara att behandla dina personuppgifter om det finns legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss, se kontaktinformation nedan. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål.

Du har också rätt att begära:

Åtkomst till dina personuppgifter: Detta innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom skriftlig begäran, få en utskrift av vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen och information om vem vi har lämnat ut din information till.

Korrigering av dina personuppgifter: Vi kommer att korrigera eventuell felaktig eller ofullständig information som vi har lagrat om dig så snart som möjligt på din begäran.

Radering av dina personuppgifter: Detta innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om det inte längre är nödvändigt att lagra dem för det ändamål de samlades in för. Denna rättighet begränsas dock av det faktum att det kan finnas rättsliga krav som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter, till exempel redovisnings- och skatteregler. I så fall kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att följa tillämplig lagstiftning.

Begränsning av databehandling: Detta innebär att dina personuppgifter endast får användas för specifika ändamål som du har godkänt. Du kan till exempel begära en begränsning när du anser att din information är felaktig och du har begärt en korrigering enligt denna integritetspolicy. Under tiden som uppgifternas riktighet undersöks kommer behandlingen att vara begränsad.

Dataportabilitet: Detta innebär att du har rätt att, under vissa förhållanden, extrahera och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Säkerhet och informationsöverföring

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska kunna komma åt dem.

Vi åtar oss att utveckla, implementera och upprätthålla ett rimligt program för informationssäkerhet, men inget sådant program är perfekt. Med andra ord kan inte alla risker elimineras helt. Datasäkerhetsincidenter och brott kan uppstå på grund av sårbarhet, brottsligt utnyttjande eller andra faktorer som inte rimligen kan förhindras.

Överföring av personuppgifter till tredje part

VirMeda kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till VirMeda, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för de ändamål som vi bestämmer och enligt särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen instruerat dem att göra.

Dina personuppgifter lagras i första hand på våra egna servrar placerade i Sverige men Ibland behöver vi även överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer VirMeda att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

VirMeda kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas.

Därutöver genomför vi regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Policyförändringar

Det är möjligt att vi då och då ändrar på denna integritetspolicy. Aktuell policy finns alltid på vår hemsida och vi uppmuntrar dig att se över denna policy regelbundet. Denna policy ändrades senast den 18 januari 2022.

Kontakta oss

För att utöva några av dina rättigheter som beskrivs ovan eller om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss:

Telefonnummer: 08-121 486 86

E:mail: info@virmeda.se

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du nedan:

Telefonnummer: 08-657 61 00
E-mail: imy@imy.se